ระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจร

รศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์
ภาควิชาวิศวกกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-885-9300 E-mail: saroch.b@ku.ac.th

Read more

เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพถ่าย

เทคโนโลยีการวิเคาระห์ภาพถ่าย เหมาะสำหรับพื้นที่การเพาะปลูกที่มีขนาดใหญ่ เพื่อช่วยในการสำรวจ และการเข้าถึงพื้นที่ได้อยาก ซึ่งเทคนิคการตรวจวัดพืช เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืช ตามหลักของการเกษตรแม่นยำ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคต ติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์วันรัฐ อับดุลลากาซิม ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.0-3435-1896

Read more