การสกัด Bioactive compounds จากผลิตผลทางการเกษตร

โดย ผศ.ดร.เมธี สายศรีหยุด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Read more