สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนแผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) ของ บพข.”

สถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการสนับสนุนแผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) ของ บพข.” ประจำปี 2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ เรื่องการวางแผนการทดลอง เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

วันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมฯ เรื่องการวางแผนการทดลอง เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ขอเชิญร่วมอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรม การวางแผนการทดลองเพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้

Read more