นวัตกรรมย้อมครามธรรมชาติในอุตสาหกรรมยีนส์

ดร.รังสิมา ชลคุป และทีมวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษากระบวนการย้อมสีครามธรรมชาติ สำหรับผ้าเดนิม(denim) ซึ่งเป็นผ้าฝ้ายที่ใช้ทำผ้ายีนส์ ศึกษาการย้อมและปัจจัยที่มีผลต่อการย้อมด้วยวิธีการย้อมครามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Read more

การย้อมผ้าใยสังเคราะห์ PLA ด้วยสีครามธรรมชาติ

ด้วยเหตุนี้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จึงมีความสนใจที่จะนำสีแวตธรรมชาติ คือ คราม ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีและหาได้ในประเทศไทย มาศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการนำมาย้อมบนผ้า PLA

Read more