กำจัดสารพิษตกค้างด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัญหาเกี่ยวกับภาวะสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไข ผศ.ดร.สุรชัย ธชีพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษา ความเป็นไปได้ในการใช้จุลินทรีย์เขตร้อนที่มีอยู่ในธรรมชาติเพื่อย่อยสลายสารพิษที่ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน

Read more

ศักยภาพของจุลินทรีย์ในการย่อยขยะพลาสติก

ขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยาก จึงคงค้างอยู่ในระบบนิเวศเป็นระยะเวลานาน รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี แห่งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพที่จะกระตุ้นการย่อยสลายขยะพลาสติก เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาการตกค้างของขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

Read more