การยางแห่งประเทศไทยรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566

ด้วยการยางแห่งประเทศไทยประกาศ เรื่อง รับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566 โดยลักษณะของงานวิจัยต้องสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมงานวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพารา ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ที่:    researchraot@gmail.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2565 ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย  สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่ 15

Read more

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565

ด้วยการยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565  ในการนี้ สถาบันวิจัยยางพารากำหนดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยในการของบประมาณประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องสถลสถานพิทักษ์ 1-2 อาคาร 1

Read more

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2562

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศเรื่อง จัดสรรทุนส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ปีงบประมาณ 2562 โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.raot.co.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-2579-1576 ต่อ 309

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ การยางแห่งประเทศไทยและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม มก. ศึกษาดูงาน

วันที่ 7 เมษายน 2560 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ  การยางแห่งประเทศไทยและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการยางแห่งประเทศไทย

วันที่ 25 กันยายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการยางแห่งประเทศไทย เรื่อง “การศึกษาสมดุลคาร์บอนและความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ปลูกยางพารา” ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more