การผลิตสารสำคัญจากเห็ดกระถินพิมานโดยวิธี Cell Culture

ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม และคณะผู้วิจัย
สายวิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

มหัศจรรย์สารสกัดโปรตีนจากเมือกหอยทาก

ดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน อาจารย์ประจำภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการศึกษาผลของโปรตีนจากเมือกหอยทากยักษ์แอฟริกัน หรือ giant African snail (Achatina fulica) ต่อการเหนี่ยวนำการตายของเซลล์มะเร็งเต้านมเพาะเลี้ยง โดยได้ทำการศึกษาลักษณะโครงสร้างและชนิดของต่อมเมือกรวมไปถึงอายุของหอยที่มีผลต่อการสร้างเมือก องค์ประกอบโปรตีนของเมือก

Read more