การปลูกกัญชาในระบบอินดอร์

การปลูกและสกัดสารสำคัญจากกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับใบอนุญาตการปลูกและนำเข้ากัญชาจึงได้สั่งซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte Angle มาปลูกในระบบปิดที่เรียกกันว่าระบบ “indoor” หรือ “plant factory with artificial light (PFAL)”  โดยใช้ห้องปลูก 2 ห้องคือ การปลูกในระบบปิด

Read more

การปลูกกัญชาในระบบ indoor

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และคณะ
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-390-0091 E-mail: agrtns@ku.ac.th

Read more