มะขามเปรี้ยวฝักใหญ่ ลูกผสม 10 พันธุ์

เรืองศักดิ์ กมขุนทด นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
สถานีวิจัยปากช่อง คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.08-1470- 2382

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การปรับปรุงพันธุ์และ เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และทรงสำเร็จการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ครบ 10 ปี และ เพื่อสนองนโยบายในการยกระดับภาคการผลิตของประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะประมง เครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในหัวข้อ Strengthening Animal Breeding and Genetic Research under Economic and Climate Changes

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Animal Breeding and Genetics Consortium of Kasetsart University) จะจัดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ Strengthening Animal Breeding and Genetic Research under Economic

Read more

การเสนอขอทุนวิจัยประเภทโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนางานวิจัยทางด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยทางด้านการปรับปรุงพันธุ์ (Breeding) และวัสดุศาสตร์ (Materials Science) ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ และเพิ่มโอกาสในการผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์คุณภาพสูงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประเภท โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความพร้อมในการแข่งขันของประเทศ

Read more