พัฒนาโปรแกรมประเมินการระบาดของโรคพืช

การผลิตพืชให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพนั้น  มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆมากมายและความเสียหายที่เกิดจากโรคพืชเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตพืชเสียหายเป็นอย่างมาก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้ก่อความเสียหายกับพืชที่ทำการเพาะปลูก  แนวทางที่ดีที่สุดทางหนึ่งได้แก่การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคที่เกิดในแปลงปลูกหรือพื้นที่ปลูกอย่างสม่ำเสมอ  วิธีการที่ใช้ในการติดตามการเกิดโรคหรือแพร่ระบาดโรค  วิธีการหนึ่งคือการประเมินระดับความรุนแรงของโรคในแปลงปลูก  ซึ่งปัจจุบันการประเมินระดับความรุนแรงของโรคที่ปฏิบัติอยู่ใช้วิธีการประเมินด้วยสายตาโดยทำการเปรียบเทียบระดับอาการของโรคที่เห็นกับภาพระดับความรุนแรงของโรคในระยะการเจริญเติบโตต่างๆที่จัดทำขึ้น  ซึ่งการประเมินด้วยสายตานั้นมีข้อด้อยต่างๆ เช่น  ระดับอาการที่เห็นด้วยสายตานั้นจะไม่สามารถบอกค่าได้ละเอียดและแม่นยำ  ประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่แตกต่างกัน  ค่าที่อ่านได้ในแต่ละครั้งของแต่ละคนจะไม่เท่ากัน เป็นต้น อุปกรณ์เก็บภาพอาการของโรค การตัดส่วนภาพด้วย darkness luminance การตัดส่วนภาพด้วย brightness luminance

Read more