ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ตรวจเยี่ยมส่วนงานเพื่อประกอบการประเมินผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 เรื่องการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์กำลัง ชุมพลบัญชร

Read more

สวพ.มก.รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558

วันที่ 16 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะตรวจรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันกฏหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งขอศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทางสำนักงานประกันคุณภาพ พิจารณาแล้วว่าสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก เพื่อเป็นแนวทางเสริมความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรทราบแนวทางปฏิบัติในการประเมินคุณภาพ และแนวทางในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงงานของตนเองได้ จัดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557  ณ ห้องประชุมทับทิบ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more