ขอเชิญร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้เป็นโอกาสเผยแพร่งานวิจัยถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดถึงการสร้างประสบการด้านวิจัย สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาองความรู้ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกและสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในภาคใต้ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Read more