รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ เข้าร่วมการประกวด “แผนธุรกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้าร่วมการประกวด “แผนธุรกิจไทยก้าวไกลสู่อาเซียน (Thai Business Plan toward ASEAN)” ณ ห้อง 303 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

Read more

จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณการวิจัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ศ.ดร.สำเริง จักรใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Read more

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” ในวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read more

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน”

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3 “การพัฒนาภูมิปัญญาสู่อาเซียน” วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Click : รายละเอียดการประชุมวิชาการฯ กำหนดการ ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน

Read more