ร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมการเพาะเลี้ยงและการประมงในปัจจุบัน” (การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังสัมมนาพิเศษ เรื่อง “เทคโนโลยีที่กำลังจะมาพลิกโฉมการเพาะเลี้ยงและการประมงในปัจจุบัน” (Coming up disruptive technology in aquaculture and fisheries) วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00

Read more

ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาพิเศษ “ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนท่านที่สนใจร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ “ภาคการเกษตรไทย เตรียมความพร้อมอย่างไร ถ้าประเทศไทยมีกฎหมายในแนว UPOV1991” วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงาน การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “การแพทย์ยุค Next Normal” และเสวนาพิเศษ “Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การแพทย์ยุค Next Normal และเสวนาพิเศษ เรื่อง Metaverse กับโลกการศึกษาและวิจัยในอนาคต วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco

Read more

ขอเชิญชวนรับฟังเสวนาพิเศษ “Digital disruption and Covid-19 Crisis, what’s more? ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไร ในยุค Next Normal” (การประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 60)

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนาพิเศษ เรื่อง “Digital disruption and Covid-19 Crisis, what’s more? ธุรกิจจะอยู่รอดอย่างไร ในยุค Next Normal” สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา

Read more

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ข้อแนะนำการส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 60 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม : https://annualconference.ku.ac.th/60/  

Read more

Proceedings: ประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58

Download Proceedings No.1 Download Proceedings No.2 Download Proceedings No.3

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 (ภาพกิจกรรม)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มพิธีเปิดงาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น

Read more

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน”

ขอเชิญร่วมฟังเสวนาพิเศษ “นวัตกรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน” (Innovation in Humanities and Social Sciences for Sustainable Development) วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ภาคเช้า 8.30-12.15 น.

Read more

สวพ.มก. ร่วมเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ เรื่อง การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย

Link : รายละเอียด

Read more