ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง เข้าใจกระบวนการ ผลักดันงานวิจัยสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการการสนับสนุนงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถดำเนินการตามวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย ให้ดำเนินการวิจัยและสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ รายละเอียดโครงการ วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 –

Read more