สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2558” โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2558” โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ กล่าวเปิดงาน โดย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Read more