สกว.จัดประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยเรื่องยางพาราไปใช้ประโยชน์ ครั้งที่ 2

สำนักประสานงานชุดโครงการยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีการประชุมการพัฒนาต่อยอดและนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์(ครั้งที่ 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ หากสนใจเข้าร่วมประชุม โปรดแจ้งยืนยันการร่วมประชุมที่

Read more