รายการวิทยุ เรื่อง “มะม่วงดองไร้สารพิษ”

การพัฒนากรรมวิธีการผลิตมะม่วงดองและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ยืดอายุการเก็บรักษา และมีความปลอดภัยในการบริโภค ทางทีมผู้วิจัยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการดองมะม่วงและการทำผลิตภัณฑ์ ด้วยการสาธิตและฝึกอบรมแก่กลุ่มแม่บ้าน

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพร

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์”

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์” และได้ประกาศรับสมัครแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ และ วช. ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก นางสาวฐิติยา แย้มนิ่มนวล (ผู้ประสานงานโครงการ) 089-481-6861 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก, บันทึกแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Read more