การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปกล้วยแก่เกษตรกร

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Wvicw1mbIbE[/youtube] สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับ พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. รายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อเสริมสร้างได้รายให้กับตนเอง โดยมีกระผม วิทวัส ยุทธโกศา เป็นผู้ดำเนินรายการครับ คุณผู้ฟังครับ“กล้วย” ไม้ผลเศรษฐกิจของโลกและของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ต้องการอาหารที่มีคุณประโยชน์หลากหลายเพื่อป้อนเข้าสู่ประชาคมโลก และประเทศไทยถือได้ว่ามีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการผลิตไม้ผลเขตร้อนเป็นอย่างมากครับ โดยเฉพาะกล้วย ไม้ผลที่อยู่คู่ไทยมาช้านาน คุณผู้ฟังครับกล้วยเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารและคุณประโยชน์มากมาย

Read more