KURDI ติดตามและประเมินผล ความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย “การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่”

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย และตอบข้อซักถาม รวมทั้งเยี่ยมชมผลผลิตและผลลัพธ์จากงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง การเลี้ยงไหมอีรี่ตามมาตรฐาน KU Standard และการสร้างรายได้จากการเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน โดยหัวหน้าโครงการวิจัย: ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯ งานวิจัย (กลุ่มพืช) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย(กลุ่มพืช) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังนี้  การใช้สารบราสสิโนสเตียรอยด์ในการเพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง นำเสนอโดย

Read more

KURDI ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย: กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์ (Online Meeting)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (Online Meeting)   ผลงานวิจัยที่นำเสนอ เครื่องหมายพันธุกรรมและอณูชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์: ธนาคารพันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Genetic Bank

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลฯ งานวิจัย (กลุ่มพืช) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย(กลุ่มพืช) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ สวพ.มก. และ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้ การพัฒนาแพลทฟอร์มประมวลผลด้วยภาพถ่ายร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อคาดการณ์การจัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมแบบไม่ทำลายตัวอย่าง (2564)

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ณ อาคารวิจัยกีฏวิทยา คณะเกษตร มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ อาคารวิจัยกีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังนี้ นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการศึกษาแมลงและสัตว์ขาข้อที่รบกวนชุมชน

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มอาหารและเทคโนโลยีการอาหาร) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยนำเสนอผลงานวิจัยดังนี้ การวิจัยขั้นแนวหน้าด้านอาหารเพื่ออนาคต นำเสนอโดย รศ.ดร.อนุวัตร

Read more

ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยนำเสนอดังต่อไปนี้ – การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย “การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโน” ดร.รังสิมา ชลคุป (KAPI)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย “การพัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ป้องกันการหายใจจากผ้าไหมและแผ่นแบคทีเรียเซลลูโลสผ่านอนุภาคซิลเวอร์นาโน เพื่อป้องกันการติดต่อผ่านละอองฝอยและอนุภาคขนาดเล็ก” หัวหน้าโครงการวิจัย: ดร.รังสิมา ชลคุป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  

Read more

สวพ.มก. จัดสัมมนาวิชาการ “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก.” ประจำปีงบประมาณ 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ เพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2564 เป็นการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญในการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ และได้สนับสนุนงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางร่วมกับส่วนงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้    1) ป-3.1(ช)7.11.62/ การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอมีเทนบริสุทธิ์ที่ได้ปุ๋ยพลอยได้จากการบำบัดน้ำเสียฟาร์มสุกร ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย: รศ.วิไล เจียมไชยศรี ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Read more