เทคโนโลยีสีเขียว2 : ปุ๋ยนาโนอัจฉริยะ

ผศ.ดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์ จากภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดในการนำนาโนเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเกษตรโดยการพัฒนาพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ด้วยการใช้ไคโตซานนาโนเจลโครงร่างตาข่ายที่มีคุณสมบัติในการตรึงไอออนของธาตุไนโตรเจน สำหรับใช้เป็นระบบควบคุมการดูดจับและควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยเคมี

Read more