การดูดซับสีย้อมของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากเศษไม้

นางสาววราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำการทดลองนำเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งของสวนป่า มาผลิตเป็นถ่านกัมมันต์ โดยเปรียบเทียบถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากไม้สนและไม้สักในประเทศไทย เปรียบเทียบลักษณะและประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตได้จากเศษไม้ไม้สนและไม้สักกับสีย้อมรีแอคทีฟ (Reactive dyes) พร้อมกับหาสภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับของถ่านกัมมันต์ โดยใช้วิธีการหาพื้นผิวตอบสนอง

Read more