การอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 22,  23,  29,  30 มกราคม 2558 และ 12,  13 กุมภาพันธ์ 2558

Read more