สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป ในการนี้ วช.

Read more

การประปานครหลวงขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2562

ด้วยการประปานครหลวง (กปน.) กำหนดจัดงานสัปดาห์วิชาการ การประปานครหลวง ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากโครงการประกวดผลงานเพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย การจัดการองค์ความรู้ (ตลาดนัดองค์ความรู้) โครงการประกวดพัฒนากระบวนงาน และโครงการประกวดนวัตกรรม และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้ด้านวิชาการ ในการนี้ กปน. จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9-11 กรกฎาคม

Read more

วช.ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2562  โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายใน 15 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nrct.go.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร.0 2561 2445 ต่อ 516,518 หรือ

Read more

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2560 (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง) โดยสามารถส่งเอกสารข้อเสนอได้ที่ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและการจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nrct.go.th สอบถามโทร. 0 2561

Read more

สวพ.มก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น”

วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น” จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน โดยนายนันทิศักดิ์ ประทีปสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนางสาวศุภิสรา เกียรติสันติสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น การกำจัดไวรัส การดูแลรักษาข้อมูลฯ

Read more

วช. ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2559 (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม) ด้วย กปจ. มีความประสงค์จะประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๙ ๑. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย(การจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์นโยบายสาธารณะ (Public policy)) ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Read more

มก.ร่วมกับ วช.จัดหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”

“การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยวิทยากรดังนี้ 1. ผศ.ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์”

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์” และได้ประกาศรับสมัครแล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ และ วช. ได้คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตามรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้จาก นางสาวฐิติยา แย้มนิ่มนวล (ผู้ประสานงานโครงการ) 089-481-6861 เอกสารที่เกี่ยวข้อง: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก, บันทึกแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Read more

วช. รับข้อเสนอการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2558 ในมิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และเชิงชุมชน/สังคม โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้ 1. ประกาศการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงนโยบาย) 2. ประกาศการจัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย (เชิงชุมชน/สังคม) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอ ไปยังฝ่ายจัดการความรู้การวิจัย กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. ภายในวันที่

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา”

          วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดกิจกรรมจัดการความรู้ โครงการอบรมฯ “ถ่ายภาพสวย ด้วยมือเรา” วิทยากรโดย รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Read more