คู่มือองค์ความรู้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี

คู่มือ องค์ความรู้การบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยลุ่มแม่น้ำสุพรรณบุรี Project to Promote and Support the Knowledge Management to Suphanburi River Resesarch โดย อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ ศรีรักษ์

Read more