ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ฯ Reinventing University Program ปีงบฯ 2564 ครั้งที่ 2

Read more

การผลิตน้ำมันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ ดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์ นายยุทธนา บรรจง จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ รศ.ดร. คณพล จุฑามณี จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดทำชุดโครงการวิจัยการพัฒนาการผลิต การสกัด วิเคราะห์สารและน้ำมันหอมระเหยจากยูคาลิปตัสและเสม็ดขาว เพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากพืชที่มีศักยภาพ และหาระบบการปลูก การจัดการที่เหมาะสมในระบบการปลูกเพื่อการสกัดน้ำมันหอมระเหยในระดับอุตสาหกรรม

Read more