กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง

ผศ.ดร.พงศ์ธร คงมั่น
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-2891-6695

Read more

กากมันสำปะหลังโปรตีนสูง วัตถุดิบสำหรับสัตว์เคีัยวเอื้อง

ผศ. ดร.พงศ์ธร คงมั่น
ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 095-952-3801 E-mail: fagrptk@ku.ac.th

Read more