บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพด

นางสาวบงกชมาศ โสภา
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข่าวฟ่างแห่งชาติ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร.08-5001-7940

Read more

ผลิตภัณฑ์บราวนี่จากแป้งกากข้าวโพดหวาน

นางสาวบงกชมาศ โสภา และคณะวิจัย
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร: 0850018940 Email: bongkochmas@hotmail.com

Read more