KU-fish glue stick กาวแท่งจากหนังของปลา

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ และคณะ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
โทร. 089-891-5267 E-mail: ffisksb@ku.ac.th

Read more

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ นางสาวณัฐติกานต์ ตั้งรัชไพบูลย์ และ นางสาวธนิษฐา แจ่มจันทร์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8644 E-mail: fisksb@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์กาวน้ำ จากหนังปลา

ผลิตภัณฑ์กาวน้ำ จากหนังปลา ได้พัฒนากรรมวิธีใหม่ในการผลิตกาวน้ำจากปลาน้ำจืดหรือน้ำกร่อย เป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในส่วนของเศษเหลือจากการแปรรูป มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกาวน้ำ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เพิ่มทางเลือกทดแทนการนำเข้าหรือกาวจากสารเคมีสังเคราะห์ เป็นกาวน้ำที่มีคุณสมบัติโดดเด่น คือมีสีใสโดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีกระบวนการฟอกสี เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตกาวแบบเดิมที่ผ่านมานั้น จะได้กาวที่มีสีน้ำตาล ซึ่งต้องมีกระบวนการกำจัดสี และกระบวนการระเหยสารฟอกสีออกไป ดังนั้นกรรมวิธีใหม่ในการผลิตโดยการใช้วิธีการสกัดที่อุณหภูมิต่ำตลอดสายการผลิต สามารถลดปฏิกริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ ลดขั้นตอนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วย สอบถามได้ที่ ผศ.ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8644 ต่อ 18

Read more

กาวน้ำจากหนังปลา โดย ผศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ

กาวน้ำจากหนังปลา ใช้เพื่อการต่อยอดให้แก่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องการคุณสมบัติการติดยึดวัสดุ ทั้งยังช่วยในการเพิ่มมูลค่าจากเศษเหลือทิ้งของหนังปลา สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8644 ต่อ 18

Read more