กองทุนสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ระเบียบ/หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ สวพ.มก. ประจำปี พ.ศ. 2564 [Download] แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ [PDF] / [Word] หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายวิชาการและวิจัยดีเด่น สวพ.มก. ประจำปี พ.ศ. 2564 [Download] แบบกรอกประวัติการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยดีเด่น [PDF] /

Read more

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการกองทุนดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ผู้เกี่ยวข้อง ตอบแบบสำรวจตามลิงค์ที่แนบ โดยข้อมูลนำมาใช้ประมวล และการพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของกองทุน ฯ โปรดตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 แบบสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

Read more