ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากการผลิตกวาวเครือขาว SARDI 190 เพื่อปศุสัตว์

นางสิริพร วรรณชาติ และคณะผู้วิจัย
หน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-355184 E-mail: fagrspw@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกวาวเครือขาว SARDI 190

สิริพร วรรณชาติ และคณะผู้วิจัย
หน่วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more