การบริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุนาโน (FESEM และ FETEM)

การบริการเครื่องมือวิเคราะห์วัสดุนาโน (FESEM และ FETEM) ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ วัสดุนาโน สมรรถนะสูงที่สุดในประเทศไทย   แบบฟอร์มขอรับบริการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน Brochure แนะนำหน่วยงาน แบบส่องกราด Field Scanning Electron Microscope

Read more

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน : TEM รุ่นที่ 2 (เลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 17-21 มี.ค.57)

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การอบรมเชิงปฏิบัติการจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน : TEM รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2557 ขอเลื่อนการอบรมเป็นวันที่ 17-21 มีนาคม 2557 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความสามารถในการแยกแยะแจกแจงรายละเอียดสูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์วิจัยได้หลายแขนง   ปัจจุบันการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และงานวิจัยของประเทศมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์เพื่อตอบโจทย์งานวิจัยอย่างแพร่หลาย ดังนั้นเทคนิคในการเตรียมตัวอย่างเพื่อที่ศึกษาในระดับโครงสร้างภายในด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน    

Read more

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy (SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Workshop on Transmission Electron Microscopy (TEM), Scanning Electron Microscopy(SEM) and X-ray Fluorescence Spectroscopy (บรรยายภาษาไทย) (นอกจากนี้มีการนำชมและฝึกปฏิบัติการโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชุดใหม่ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยซึ่งได้การติดตั้งที่ฝ่ายเครื่องมือฯ) ระหว่างวันที่ 8-12

Read more