รศ.ดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2553 รางวัลระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงาน : “กล้วยไม้หวายต้านทานไวรัส” จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -> รายละเอียด

Read more