การพัฒนาศักยภาพการปลูกเลี้ยงวานิลลากล้วยไม้ในประเทศไทย

รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โทร. 0-2579-0308 ต่อ 139

Read more