มหัศจรรย์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

นางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง
สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 08-9584-3152 E-mail: ijsppp@ku.ac.th

Read more

มหัศจรรย์แป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50

น.ส.พิมพ์นิภา เพ็งช่าง
สถานีวิจัยปากช่อง ภาคิชาพืชสวน คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 : กล้วยพันธุ์ดีเพื่อการค้า

อาจารย์กัลยาณี สุวิทวัส นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานในสังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาและพัฒนาพันธุ์กล้วยน้ำว้ามากว่า 10 ปี จากกล้วยน้ำว้าพันธุ์ต่างๆ ที่มีการเก็บรวบรวมไว้ที่สถานีวิจัยปากช่อง ทำการคัดเลือก ปลูกทดสอบและพัฒนาสายพันธุ์จนได้กล้วยพันธุ์ดีเหมาะต่อการปลูกเพื่อการค้าให้ชื่อว่าพันธุ์ กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 ให้ชื่อตามวาระครบรอบ 50ปี ของการก่อตั้งสถานีวิจัยปากช่อง

Read more