ลดการปล่อยน้ำมันจากอาหารสู่สิ่งแวดล้อมด้วยกระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบไคโตแซนและกลูโคแมแนน

 คุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารทุกวันนี้ถูกเททิ้งและล้างออกไปจากภาชนะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไขมันส่วนนี้จะไหลไปตามท่อระบายทำให้เกิดน้ำเสีย เน่าเหม็น เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนที่อยู่อาศัยโดยรอบ วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้คือ การบําบัดน้ำเสีย ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ก็จะมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่ธรรมชาติ แล้วทำไมเราถึงจะไม่มีวิธีการลดปริมาณน้ำมันเหลือใช้ในครัวเรือนก่อนล้างภาชนะแล้วปล่อยน้ำลงสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ยกตัวอย่างงานวิจัยของวุฒินันท์ คงทัด และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซน และกลูโคแมนแนน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากสำหรับใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากกระดาษดังกล่าวสามารถดูดซับไขมันได้ดี และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นวัสดุ

Read more