ผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมทนน้ำ

นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัยเชี่ยวชาญ ร่วมกับ ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ ดร. รัตนา ตันฑเทอดธรรม จากฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนากรรมวิธีการผลิตกระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ โดยการเคลือบด้วยสารละลายกลูโคแมนแนน หรือแป้งจากผงบุก เพื่อให้กระดาษหัตถกรรมมีคุณสมบัติทนต่อการแช่น้ำได้นานโดยไม่ขาดและหลังจากกระดาษแห้งแล้วสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

Read more