นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์ (IoT Gas Watch)

นาฬิกาแจ้งเตือนก๊าซพิษออนไลน์ (IoT Gas Watch) นวัตกรรมจากสิ่งประดิษฐ์ที่ออกแบบดันแปลง ด้วยการนำระบบเซนเซอร์ไปใช้ในการตรวจจับก๊าซพิษ ในรูปแบบนาฬิกา เพื่อแจ้งเตือนหากมีก๊าซพิษอันตรายหรือกลิ่น นาฬิกาจะส่งเสียงเตือน ซึ่งจะสามารถตรวจจับก๊าซพิษ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์ หรือ แอมโมเนีย โดยสามารถบันทึกข้อมูลแจ้งเตือน ควบคุมผ่านมือถือ smart phone ได้แบบ real time สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอปลอดกลิ่นควันบุหรี่

เมื่อผ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่สารต่างๆที่มากับควันบุหรี่จะจับบนผ้าและก่อให้เกิดกลิ่นติดผ้า กลิ่นควันที่ติดบนผ้านั้นเกิดจากการปล่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ระเหยได้ออกจากผ้าก่อให้เกิดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้า ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ อาจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการศึกษาการตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย โดยการนำผ้าฝ้ายมาตกแต่งสำเร็จให้เกิดการผนึกติดผ้าอย่างถาวร ด้วยสาร MCT- β-cyclodextrin

Read more