นวัตกรรมวัสดุเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

นักวิจัยมก.พัฒนาประสิทธิภาพอุปกรณ์ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดจากนวัตกรรมวัสดุผสมกราฟีน ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของประโยชน์การใช้งานที่หลากหลายสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่จะมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการวิจัยและพัฒนาหาวัสดุชนิดใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มค่าความหนาแน่นของพลังงาน และ ค่าความจุไฟฟ้าจำเพาะให้สูงยิ่งขึ้น

Read more

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2557

ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 คน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ธงไทย วิฑูรย์ และ  ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ ได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ประกาศเกียรติคุณ)

ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (รางวัลประกาศเกียติคุณ) ผลงานเรื่อง : “ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุมหัศจรรย์ “กราฟีน” ” ผู้ร่วมวิจัย : 1. ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ (ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์) 2. นายภัทรชัย ศรีมุข 3. นายธนนท์ แก้วทรงพล

Read more