รู้คุณค่าสารสำคัญจากใบบัวบก

รศ.ดร.มานพ เจริญไชยตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญจากใบบัวบกด้วยการแช่ในตัวทำละลายอินทรีย์ชนิดต่างๆ หาระยะเวลาที่ใช้ต่อปริมาณสารที่สกัดได้ และนำสารละลายของสารสกัดที่ได้มาตกตะกอนด้วยเทคนิค Gas Anti-Solvent (GAS) ซึ่งใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะใกล้จุดวิกฤตเป็นตัวต้านการละลาย เนื่องจากในสภาวะที่ใกล้จุดวิกฤตนี้ คาร์บอนไดออกไซด์จะมีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายที่ดี สามารถละลายตัวทำละลายอินทรีย์และสามารถชะล้างตัวทำละลายอินทรีย์ออกจากผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ และตัวคาร์บอนไดออกไซด์เองสามารถแยกออกจากผลิตภัณฑ์ได้ง่ายหลังจากสิ้นสุดกระบวนการที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ทำให้ไม่มีสารตกค้างในผลิตภัณฑ์

Read more