การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและพัฒนาโครงการวิจัย “อ้อยและน้ำตาล” 

เอกสารประกอบการบรรยาย: การประชุมกรอบวิจัยด้านอ้อยและน้ำตาล (6 ส.ค. 62)KU รายละเอียดกรอบการวิจัย:  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) รายชื่อผู้ร่วมประชุม: รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 6 ส.ค.62 ภาพการประชุม: Click เพื่อดูภาพ

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิขณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เอกสารประกอบการประชุมหารือแนวทางขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวก.

เอกสารประกอบการประชุมหารือเรื่อง “แนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สวก.” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกสารประกอบการประชุมกรอบงานวิจัยอาหาร 2559 กรอบอาหาร ปี 60

Read more

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย กลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research)

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้จัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2559 โดยกำหนดให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแม่ข่ายงานวิจัยพื้นที่ส่วนกลาง งานวิจัยกลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research) เพื่อจัดทำชุดโครงการวิจัยในด้านเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน โดยศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยกำหนดกรอบการวิจัยดังนี้ ด้านอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ 1. งานศึกษาศักยภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. งานศึกษาวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทนในกลุ่มนวัตกรรมสำหรับอนาคต (Foresight Research)

Read more

ขอความเห็นเพื่อจัดทำกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2560

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการสนับสนุนการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้า ประจำปี 2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ท่านพิจารณาทบทวน เพิ่มเติม และให้ข้อเสนอแนะต่อกรอบการวิจัย ปีงบประมาณ 2559 ได้ที่ www.nrct.go.th เพื่อรวบรวม ประมวลผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาเป็น กรอบการวิจัย

Read more

ประชุมพัฒนาโครงการ “ยางพารา” 30 มิ.ย. 58 (เช้า)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียนเชิญ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงาน สำนักประสานงานชุดโครงการ “ยางพารา” สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ข้อคิดเห็น/คำแนะนำ ต่อข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการเรื่อง ยางพารา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุดโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยยางพารา ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 09:30-12:00 น.

Read more

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญเสนอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1

จากการที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมบูรณาการปฏิรูประบบวิจัยทำให้ความร่วมมือด้านการจัดสรรทุนวิจัยมีแนวทางการทำงานชัดเจนมากขึ้น

Read more

ประกาศรับโครงการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2558

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่สู่ระบบการวิจัยของประเทศ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยที่ทำให้ระบบการวิจัยของประเทศมีความเข้มแข็งขึ้น โดยมีกรอบการวิจัยประกอบด้วย 1 การดูแลสุขภาพ ชีวเวชศาสตร์ อนามัยเจริญพันธุ์ 2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม 3. การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 4. การศึกษา

Read more