ขอให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 ดำเนินการขอหนังสือรับรองการแจ้งกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ด้วยพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 21 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ต้องแจ้งต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more