อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ

          เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมงร่วมมือกัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการทดลองทางสถิติ” เพื่อให้บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทดลอง และสามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้การศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

Read more

กรมประมง มก. สวทช. แทคทีมบูรณาการ หวังสร้างภาคประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยไปสู่การเป็น Green City ตามนโยบาย กษ.

17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “เครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับชาติ” โดยความร่วมมือของกรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อบูรณาการองศ์ความรู้ด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับชาติ ให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจากภาคเอกชนในการที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตลาดในประเทศคู่ค้า

Read more