กรมควบคุมโรคขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1

กรมควบคุมโรค กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://envocc.ddc.moph.go.th  สอบถามเพิ่มเติม ;

Read more

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่องการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7

กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะจัดการประชุมวิชาการเรื่อง การป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ระว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ  ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องดังกล่าว โดยผู้นำเสนอผลงานวิชการเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และสามารถส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการ และแบบแจ้งความประสงค์การนำเสนอผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 

Read more

ขอเชิญประชุมสุดยอด ผู้ร่วมวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันเอดส์ (AVEC SUMMIT)

กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับโครงการวิจัโรคเอดส์กองทัพบกสหรัฐอเมริกา (MHRP) จะจัดการประชุมสุดยอด ผู้ร่วมวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ (AVE SUMMIT) ขึ้น ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 – 17.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมคอนราด

Read more