การผลิตกรดอิทาโคนิกจากทะลายปาล์มน้ำมัน

ดร.อันธิกา บุญแดง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8600-3 E-mail: aapakb@ku.ac.th

Read more