การแบ่งส่วนราชการ

 

        ในการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้แบ่งหน่วยงานออกเป็นฝ่าย สถานีวิจัยและ ศูนย์วิจัย ตามที่แสดงไว้ในแผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

 

สำนักงานเลขานุการ (Office of the Secretariat)

มีหน้าที่ให้บริการงานส่วนกลางของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ในด้านงานสารบรรณ งานบุคคล งานการเงิน งานพัสดุ งานนโยบายและแผน งานประกันคุณภาพ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกให้แก่อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัย

สำนักงานเลขานุการประกอบด้วย 4 งานดังนี้

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล (Research Coordination and Evaluation Division)

มีหน้าที่รับผิดชอบงานประสานและบริหารทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประสานงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย ปประสานการพัฒนางานวิจัย และเครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย รวมทั้งการเสริมสร้างงานวิจัย และพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัย

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ประกอบด้วย 4 งานดังนี้

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย (Research Dissemination Division)

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยของอาจารย์/นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่สาธารณะ โดยผลิตสื่อในหลายรูปแบบ ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่ออิเล็คทรอนิคส์ และการจัดนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย ประกอบด้วย 4 งานดังนี้

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย (Research Information Division) –> website

มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการสารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำฐานข้อมูลทางการวิจัยของ มก.  และการให้บริการ/แลกเปลี่ยน/เชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ประกอบด้วย 5 งานดังนี้

 

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Equipment and Research Division) –> website

มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการงานวิจัย และบริการวิชาการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลทั่วไป และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการปฏิบัติงานวิจัยเฉพาะทาง

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 4 งานดังนี้

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย