ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

 

ข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

สรุปจำนวนโครงการและงบประมาณทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จำแนกตามแหล่งทุน
จำแนกตามหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายในหาวิทยาลัย 
รายละเอียดโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกหาวิทยาลัย 
    • ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ)
    • ภายนอกมหาวิทยาลัย (ต่างประเทศ)
จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ