เอกสารประกอบเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558

เอกสารประกอบเพื่อการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558

เอกสารหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มก.

 • ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 [Download]
 • ข้อแนะนำในการรับทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ [Download]

ข้อปฏิบัติและแบบตรวจสอบความสมบูรณ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย

 • ข้อปฏิบัติในการเสนอข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558 [Download]
 • แบบตรวจสอบความสมบูรณ์ในการส่งข้อเสนอการวิจัย (Check list สำหรับนักวิจัย) [Download]
 • แนวทางการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี [Download]

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการวิจัยในระดับแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัย

(Proposal of research program)

 • แบบเสนอแผนงานวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ ว-1ช , คำชี้แจง)
 • แนวทางการประเมินผลแผนงานวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (นท-1 ช)
 • แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)

แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย

(Proposal of research project)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ ว-1ด คำชี้แจง)
 • แนวทางการประเมินผลโครงการวิจัย ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (นท-1ด
 • แบบรายงานความก้าวหน้า (แบบ ต-1ช/ด)

ภาคผนวก

 •  ผนวก 1 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ. 2521 [Download]
 •  ผนวก 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) [Download]
 •  ผนวก 3 : นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 – 2559) [Download]
 • ผนวก 4 : นโยบายรัฐบาล [Download]
 • ผนวก 5 : นิยามเกี่ยวกับการวิจัย [Download]
 • ผนวก 6 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของข้อเสนอการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ) [Download]
 • ผนวก 7 : ตัวอย่าง ภาพรวมงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัยที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย [Download]
 • ผนวก 8 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัยของแผนงานวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี ตลอดการวิจัย [Download]
 • ผนวก 9 : ตัวอย่าง รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามประเภทต่างๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี (กรณีเป็นแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี) [Download]
 • ผนวก 10 : จรรยาบรรณนักวิจัย [Download]
 • ผนวก 11 : จรรยาบรรณใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 12 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 13 : จริยธรรมการวิจัยในคน [Download]
 • ผนวก 14 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน ที่เสนอของบประมาณแผ่นดิน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]
 • ผนวก 15 : แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม [Download]
 • ผนวก 16 : ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เสนอของบประมาณแผ่นดินผ่านสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ [Download]

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น

1. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง [Download]
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล [Download]
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ [Download]
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการจัดการน้ำ [Download]
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน [Download]
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ [Download]
7. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม [Download]
8. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายเทคโนโลยี [Download]
9. ยุทธศาสตร์การวิจัยการท่องเที่ยวแห่งชาติ [Download]
10. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านสังคมผู้สูงอายุ [Download]
11. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแห่งชาติ [Download]
12. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาของการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน [Download]
13. ยุทธศาสตร์การวิจัยพื้นที่สูง [Download]
14. ยุทธศาสตร์การวิจัยข้าว [Download]
15. ยุทธศาสตร์การวิจัยมันสำปะหลัง [Download]
16. ยุทธศาสตร์การวิจัยยางพาราแห่งชาติ [Download]
17. เกษตรเพื่อความยั่งยืน (สามารถดูรายละเอียดได้จากกลุ่มเรื่องที่ควรมุ่งเน้นตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) [Download]
18. สุขภาพและชีวเวชศาสตร์ [Download]
19. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ) [Download]
20. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ำมัน [Download]
21. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย [Download]
22. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการพัฒนาสมุนไพรของประเทศไทย [Download]
23. ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านอาหารและความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ [Download]

 

คู่มือ / รายงาน

 • คู่มือการประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี [Download]