ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

 

ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มกราคม 2562
รศ.ดร. สิรี ชัยเสรี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 – 24 มกราคม 2562

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 – 28 กรกฎาคม 2561

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2557 – 28 กรกฎาคม 2557
ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2553 – 17 มิถุนายน 2557

ศ.ดร.รังสิต สุวรรรณมรรคา
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2545 – 17 มิถุนายน 2553

VirojDirector

รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2537- 17 มิถุนายน 2545

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2533 – 8 พฤศจิกายน 2537
TeeraDirector
KumponDirector
 ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2529 – 31 สิงหาคม 2533
 ศ.ดร.กำพล อดุลวิทย์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2522 – 31 สิงหาคม 2529