สรุปผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอต่อที่ประชุม กบม.

รายงานสรุปการตีพิมพ์ผลงานระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กบม.)
ข้อมูลจาก : ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มก.
จัดทำโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เสนอต่อ กบม. ปี พ.ศ. ไฟล์ข้อมูล
(PDF)
ข้อมูลปัจจุบัน
(Real Time)
ครั้งที่ 3/2560
วันที่ 6 เม.ย.60
2558-2560 ณ วันที่ 17 มี.ค.60 Link KUR3
ครั้งที่ 17/2559
วันที่ 7 พ.ย.59
2558-2559 ณ วันที่ 30 ก.ย.59  Link KUR3